Bilingvalita

V materskej škole ESPANIA je okrem anglického jazyka v plnej forme zastúpený aj ďalší svetový jazyk podľa výberu rodičov. Nato, aby dieťa pochopilo a plnohodnotne komunikovalo cudzou rečou, je nutné, aby týmto jazykom komunikovalo minimálne 3 hodiny denne. Materská škola Espania má vytvorený vlastný systém, ktorý umožní dieťaťu v jeho rannom veku prirodzene a jednoducho prijať dva až tri svetové jazyky. Tým že dieťaťu umožníme „nachádzať sa na území viacerých krajín súčasne“ mu umožníme stať sa viacjazyčnými . Dieťaťu dávame dar. Nie je to vzdelanie. Je to možnosť stať sa súčasťou nášho viacjazyčného prostredia s programom vo vybraných jazykoch. Kým v základných školách sa deti musia „umelo naučiť“ u nás sa učia matematiku , dejiny, prírodovedu ale nie jazyk. Ten sa prijíma automaticky. Nakoľko dieťa bude ovládať viac jazykov, nie sme škola Bilingválna, ale Trilingválna až Quadrolingválna, čo sú výrazy nie veľmi známe. Okrem toho sa za bilingvizmus označuje aj úroveň znalosti a preto je dôležité rodičom vysvetliť, kde sa vlastne bude nachádzať ich dieťa.

Bilingvizmus na Slovensku

biligvalita v Materskej škole Espania
 

V multijazyčných krajinách je prirodzené, že deti komunikujú dvoma alebo troma cudzími jazykmi, avšak v krajine ako je Slovensko sa môže ovládanie jedného cudzieho jazyka zdať ako niečo komplikované.
Na základe výskumu v oblasti lingvistiky, logopédie, multikulturalizmu je pre dieťa prirodzené naučiť sa do šiestich rokov 5 jazykov na úrovni rodnej reči alebo na úrovni bilingvizmu. Spôsob, akým dieťa jazyk bude prijímať musí byť veľmi prirodzený a zároveň konštantný ,čo je však problém pre monolingválne krajiny. Ak chceme, aby dieťa nikdy daný jazyk nezabudlo musí ním hovoriť do svojich 10 tich rokov. Táto veková hranica bola určená ako priemerná na základe výskumu, ktorý sa zaoberal aj národnostným prízvukom. Ak napríklad dieťa do 10tich rokov žije v Mexiku a následne sa rodina presťahuje do USA je veľmi pravdepodobné, že nikdy nezíska čistý Anglický prízvuk a aj v budúcnosti ju budú môcť ľudia podľa rečových identifikátorov identifikovať ako osobu z Latinskej Ameriky. Rovnako tak budú znateľné niektoré špecifické sykavky pre ľudí narodených v Ázií. Preto ak budú deti navštevovať našu materskú a základnú školu aspoň do veku ich 10-tich rokov, deti tento jazyk nikdy nezabudnú a budú sa s ním identifikovať ako jazyk rodný alebo jazyk na bilingválnej úrovni.

Rodná reč verzus bilingvizmus.

Rodná reč nemusí byť iba jazyk krajiny, v ktorej sme sa narodili a žijeme. Pod názvom rodná reč sa môže nachádzať aj jazyk, ktorým hovoríme tak, že nikto nezaznamená, že sme sa v danej krajine nenarodili. Výslovnosť, dynamika reči, slovná zásoba a prízvuk sa zhoduje s úrovňou osôb, ktoré sa narodili a žijú v danej krajine. Tie deti, ktoré navštevujú Espania od veku 2 rokov sa vo veku 6-tich rokov stávajú deťmi, ktoré majú viac rodných rečí.

Bilingvizmus znamená dvojjazyčnosť . Avšak je to zároveň aj známka hodnotenia. Ak niekto hovorí na úrovni bilingvizmu, znamená to, že osoba komunikuje cudzím jazykom plynule bez žiadnych problémov a bez gramatických chýb. Avšak rozsiahlosť slovnej zásoby nie je taká široká ako u rodnej reči. Rovnako sa môže objavovať prízvuk alebo identifikátor toho, že osoba pochádza z inej krajiny. Bilingválne deti nemajú žiadne zábrany v používaní jazyka a môžu študovať na akejkoľvek škole s daným vyučovacím jazykom s tým, že je možné, že kvalita reči sa bude jej ďalším používaním približovať rodnej reči.

Rodná reč verzus bilingvizmus v materskej škole Espania

To, že niektoré deti vykazujú po dvoch až troch rokoch návštevy plynulú znalosť na úrovni rodnej reči a niektoré bilingvizmus je závislé od viacerých faktorov. Po konzultáciách so zahraničnými lektormi, ktorí sa deťom venujú sme zistili, že asi 20 percent detí je schopných prijať nový cudzí jazyk za svoj rodný jazyk už po 2 rokoch a asi 50 percent po troch rokoch. Až 85 percent detí, ktoré ovládajú reč na úrovni rodnej reči nastupovali do materskej školy vo veku medzi 2 až 3 rokmi. Ďalšie dôležité merítka, ktoré urýchlia znalosť cudzej reči sú :

 • Počet hodín strávených v materskej škole
 • Počet dní vymeškaných pre chorobu alebo iné rodinné aktivity mimo školu
 • Podpora rodičov (napr. umožnenie pozeranie rozprávky v cudzom jazyku aj v domácom prostredí)
 • Šťastie rodičov z úspechu dieťaťa ( nekontrolovať dieťa čo vie a čo nevie, ale tešiť sa z akéhokoľvek spontánneho cudzojazyčného prejavu dieťaťa a motivovať dieťa pre akýkoľvek ďalší úspech v škôlke ( report z písania, čítania, obrázky atď.)
 • Dôvera rodičov ( nekritizovať učiteľa pred dieťaťom ani v domácom prostredí, neprinášať dieťa do škôlky v zlej atmosfére alebo po hádke, zobrať si k srdcu odporúčania lektora, avšak dieťa nekarhať, iba motivovať na konanie dobrého )
 • Cestovateľské zážitky ( Vycestovať do krajiny, ktorej rečou dieťa hovorí. Nenútiť ho tlmočiť, ale iba predstavovať krajinu alebo ľudí v danej krajine. Dieťa si samé uvedomí, aké úžasné je, že hovorí cudzou rečou )
 • Osobnostný predpoklad – talent na jazyky
 • Pohlavie ( dievčatá hovoria cudzou rečou o niečo rýchlejšie a lepšie ako chlapci )

Tlmočenie u detí

Napriek tomu, že deti v materskej škole Espania sú už v krátkom období schopné komunikovať dvoma cudzími jazykmi a po dvoch rokoch sú už na úrovni trilingvalizmu, v domácom prostredí deti odmietajú používať cudzí jazyk alebo preložiť pre rodičov aj keď iba jednoduché slová. Tento efekt nie je neznámy nakoľko mozog dieťaťa si pre každú osobu identifikuje špecifický jazyk a ten používa inštinktívne. Vedomé prepájanie medzi jazykmi, ktorému hovoríme tlmočenie sa u detí začne rozvíjať až vo veku približne 6-tich rokov ( u niektorých detí a zvyčajne u chlapcov až vo veku 7, 8 rokov ). Ak u detí v predškolskom veku žiadame tlmočenie, dieťa reálne nevie čo od neho očakávame a ani si nevie spomenúť na dané slovíčko nakoľko nevidí osobu, ktorá jazykom hovorí . Pre rodičov je preto jedným z najkvalitnejších merítok toho ako počuť dieťa komunikovať- výlet alebo prázdniny v destinácií, ktorej jazyk dieťa ovláda. U menších detí je to zase púšťanie rozprávok v cudzom jazyku a sledovať, ako sa dieťa smeje a reaguje na dej.

Materská škola Espania okrem toho pre rodičov pripravila viacero foriem ako vidieť svoje dieťa komunikovať cudzou rečou :

 • Jazykové schopnosti dieťaťa môžu rodičia sledovať formou otvorenej hodiny - OPEN LESSON, ktorá sa koná vo vybrané soboty, aby si nemuseli rodičia narušiť svoj pracovný program. Počas Open Lesson sú prítomné tri deti, učiteľ a ich rodičia, ktorí môžu sledovať jazykovú znalosť cudzieho jazyka u ich dieťaťa, ktoré sa hrá a pritom komunikuje so zahraničným lektorom. Rodič si môže počas prezentácie všímať, či jeho dieťa rozumie pokynom učiteľa a či reaguje na jeho požiadavky a nahrávať si tieto hry učiteľa s dieťaťom na video. Otvorené hodiny sa konajú minimálne 2x maximálne 3x ročne pre deti staršie ako 3 roky.
 • Vidieť svoje dieťa komunikovať je možné aj v tých prípadoch, ak dieťaťu neprekáža prítomnosť rodiča v triede, nakoľko rodič má možnosť navštíviť vyučovacie hodiny kedykoľvek v priebehu týždňa na 2 hodinky.
 • Po 12-tich mesiacoch od prijatia sú pripravované aj video záznamy, ktoré sa zhotovujú buď na požiadanie rodičov alebo na základe zadania MŠ

Chyby pri bilingválnej výchove v domácom prostredí

Niektorí rodičia sa snažia komunikovať s deťmi čiastočne po Slovensky a čiastočne po Anglicky, čo ale narúša schopnosť dieťaťa rozoznávať medzi jazykmi a spája si Slovenčinu- Angličtinu do jedného jazyka bez gramatických pravidiel. Týmto vlastne rodičia škodia dieťaťu a následne sa sťažujú, že dieťa si jazyky zamieňa. Ak rodičia chcú komunikovať s dieťaťom po Anglicky, mal by tak robiť maximálne jeden rodič a to nepretržite počas 3 rokov. Až po tom, ako má dieťa úplne stabilizované jazyky, môže rodič na dieťa prehovoriť po Slovensky, ak si to situácia vyžaduje ( návšteva lekára, ktorý s dieťaťom komunikuje po Slovensky ). Ak obaja rodičia komunikujú v Anglickom jazyku, bude potrebné vo veku približne 4 až 5 rokov konzultácia s logopédom, ktorý môže odporúčať tréning jednotlivých hlások aj v Slovenskom jazyku. Ak rodič nie je presvedčený, že dokáže s dieťaťom nepretržite komunikovať po Anglicky je lepšie komunikovať po Slovensky, nakoľko tento jazyk je v škôlke zastúpený minimálne a odborne sa vyučuje až od základnej školy. Osobnú konzultáciu a odporúčania ohľadom výberu jazykov a domácich jazykov si vyžiadajte u riaditeľa, ktorý zabezpečí stretnutie s radcom na quadrolingválne vzdelávanie.

Čo je to vlastne Anglický prízvuk ?

Väčšina detí v Materskej škole Espania si ako prvé osvojí Španielsky jazyk, ktorý sa vo veľmi krátkej dobe nachádza na úrovni rodnej reči a to vzhľadom na jeho melodickosť.

Pomaly adaptovaný, ale skoro absolútne správny vo výslovnosti detí je na prekvapenie mnohých jazyk Čínsky. Po tom ako dieťa prehovorí je to ako sa hovorí TAM.

Rýchlo adaptovaný, ale málokedy zaradený ako jazyk rodnej reči je jazyk Anglický. Hlavný dôvod je ten, že o deti sa starajú lektori z rôznych krajín a aj samotný Anglický jazyk má príliš veľa podôb. Americký lektor mal prvé týždne problém porozumieť Anglickému lektorovi a Angličan mal problém počúvať Austrálčana. Všetci native speakri ale na pobavenie obdivovali angličtinu učiteľky z Argentíny. V dobe kedy 700 miliónov cudzincov hovorí Anglickým jazykom a iba okolo 300 miliónov ako rodnou rečou je ťažké identifikovať, či sa jedná o prízvuk Michiganský, Kanadský, Poľský alebo Škandinávsky. A asi to už dnes nie je dôležité. Práve preto je v materskej škole podstatné rozvíjanie slovnej zásoby a štylizácie a v základnej škole rozširovanie odbornej terminológie. Chceme, aby sa deti v používaní Anglického jazyka cítili prirodzene a považovali ho za svoj rodný jazyk aj bez nároku na špecifický prízvuk.

espania
www.espania.sk - všetky práva vyhradené

Kontakty

 • +421 917 025 025 - recepcia
 • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Nájdete nás